Bases 3 Concurs Composició.pdf

RESULTATS

 • Premi a la millor obra:

- - - Es declara desert - - -


 • Premi a la mejor obra en valencià:

"Terra qui floreix" - Susan Legg (Regne Unit)


Felicitats a la guanyadora, i moltes gràcies a tots els participants!

BASES:

1- Participants

a. El concurs està dirigit a compositors de qualsevol nacionalitat, sense restriccions d’edat.

2- Composició de l’obra

a. Les obres presentades seran originals i inèdites, i quedaran excloses les harmonitzacions i els arranjaments. Han d’estar escrites per a una plantilla habitual de cor mixt de SATB a cappella, i s’acceptaria un nombre raonable de divisi. El nivell de dificultat serà el d’un cor amateur, i la duració no serà superior a 5 minuts.


b. El text haurà de ser de temàtica relacionada amb “l'esperança”; un missatge positiu que represente el començament d'una nova etapa i la fi dels mesos complicats que ens ha tocat viure. Haurà d’estar escrit preferiblement en una de les següents llengües: valencià, castellà, llatí o anglés. Cada compositor serà responsable del lliure ús dels textos utilitzats, i en tot cas, es respectaran els drets d’autoria recollits al Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, de Propietat Intel·lectual. En l’encapçalament de la partitura deurà figurar únicament el títol de l’obra i un pseudònim de l’autor o autora.

3- Premis

a. S’estableixen els següents premis:

  • A la millor obra del concurs:

   1. Una dotació econòmica per la quantitat de 300 €.

   2. L'estrena de l’obra guanyadora.

   3. Promoció l’obra guanyadora que afegirà, en la portada i l’encapçalament o al peu de cada pàgina de la partitura definitiva, el següent subtítol: Obra ganadora del 3º Concurso de composición coral Coro Universitario Sant Yago (Obra guanyadora del 3r Concurs de composició coral Cor Universitari Sant Yago).


 • A la millor obra escrita en idioma valencià.

 1. Una dotació econòmica per la quantitat de 100 €.

 2. L'estrena de l'obra.

 3. Promoció de l'obra guanyadora, que afegirà en la portada i en l'encapçalat o peu de cada pàgina el subtítol següent en la seua partitura definitiva: Millor obra en valencià - 3r Concurs de composició coral Cor Universitari Sant Yago.

4- Forma i termini de presentació de l’obra

a. Cada participant podrà presentar un nombre il·limitat d'obres inèdites i no interpretades mai en públic. S'enviarà un correu electrònic a l'adreça concurso@corosantyago.org, amb l'assumpte “Participación 3º Concurso Composición Coral”, i que contindrà dos arxius adjunts:

  1. La partitura en format PDF amb grafia clara. En la mateixa partitura apareixerà el pseudònim triat per l'autor, i en cap cas el nom real.

  2. Arxiu d'àudio format MIDI o MP3


Per a garantir l'anonimat, no ha d'indicar-se cap mena de dada personal en el cos del correu.

Els concursants hauran de presentar una única obra en cada correu electrònic, podent enviar tants correus com obres desitgen presentar.

L'organització respondrà als correus electrònics rebuts confirmant la correcta recepció de les obres en un termini màxim de 72 hores.


b. El termini de lliurament de les obres presentades finalitzarà el 31 d'agost de 2021 a les 23.59 h, hora espanyola (UTC+2).

5- Jurat i veredicte

a. Una comisión de valoración, formada por personas vinculadas al ámbito coral valenciano, realizará una selección de un máximo de 10 obras. Este grupo de obras finalistas será presentado a los miembros de plantilla del Coro Universitario Sant Yago, que en su conjunto y asesorados por la comisión de valoración, elegirán la obra ganadora. De forma extraordinaria, se podrá conceder reconocimiento de mención honorífica, sin dotación económica, a la obra u obras que se considerara oportuno. Las decisiones serán inapelables.


b. El resultado del concurso se dará a conocer, en primer lugar, a los compositores premiados, mediante un e-mail a la cuenta desde la que hubieran remitido su obra. Esta comunicación se realizará entre el 1 y el 15 de octubre de 2021. Una vez comunicado el veredicto a los premiados, estos tendrán hasta el 31 de octubre para facilitar sus datos personales a la organización. Si pasado este plazo la organización no hubiera recibido la información solicitada, el compositor perderá todos los derechos relativos al premio, quedando el concurso desierto.

El resultado del concurso se hará público el 3 de noviembre de 2021 en la web www.corosantyago.org y en las redes sociales del Coro Universitario Sant Yago. En caso de que el jurado considere que ninguna de las obras presentadas merece ser galardonada, el concurso quedará desierto.

6- Obres premiades. Interpretació i drets d’explotació

a. Els autors de les obres guanyadores i, en cas d’haver-hi, de la menció honorífica, autoritzen el Cor Universitari Sant Yago a interpretar les obres premiades, així com a la difusió de les mateixes en internet.


b. Els autors de les obres guanyadores o amb menció honorífica cedeixen al Cor Universitari Sant Yago els drets d’explotació (reproducció, distribució, comunicació al públic, transformació i posada a disposició) d’aquestes obres. La cessió d’aquests drets no té caràcter exclusiu.

7- Obres no premiades

a. La documentació de les obres presentades al concurs que no hagen estat premiades, serà eliminada/destruïda per l'Organització en un termini màxim d’un mes des de la publicació del veredicte.

8- Acceptació de les bases

a. La participació en aquest concurs implica la plena acceptació d’aquestes bases sense cap mena de reserves, així com de totes les resolucions que l’organització adopte.


b. En tot allò no previst en aquestes bases, l’Organització estarà facultada per resoldre els dubtes que es presenten i prendre els acords necessaris per al correcte transcurs del concurs.

9- Consultes

Les consultes sobre aquestes bases podran enviar-se a l’adreça de correu electrònic concurso@corosantyago.org.

Col.laboren:
Disseny imatge del concurs: Júlia Martínez