TERMINI DE PRESENTACIÓ FINALITZAT EL 31 D'AGOST DE 2020


VEREDICTE

  • Guanyador: "Veni, redemptor gentium" Ian Shaw (Regne Unit)

  • Mencions honorífiques: "I sing of a Maiden" Chris Artley (Nova Zelanda)

"Christmas at a distance" Greg Lapp (Estats Units)

Bases II Concurs Composició VAL.pdf


A causa de l’èxit de participació en el I Concurs de Composició Coral, celebrat l’any 2018 amb motiu del L aniversari d’aquesta agrupació, el Cor Universitari Sant Yago de València convoca una segona edició amb l'objectiu de seguir fomentant la creació de nou repertori coral per part de compositors nacionals i internacionals.


BASES:

1- Participants

a. El concurs està dirigit a compositors de qualsevol nacionalitat, sense restriccions d’edat.

2- Composició de l’obra

a. Les obres presentades seran originals i inèdites, i quedaran excloses les harmonitzacions i els arranjaments. Han d’estar escrites per a una plantilla habitual de cor mixt de SATB a cappella, i s’acceptaria un nombre raonable de divisi. El nivell de dificultat serà el d’un cor amateur, i la duració no serà superior a 5 minuts.

b. El text haurà de ser de temàtica nadalenca i haurà d’estar escrit preferiblement en una de les següents llengües: valencià, castellà, llatí o anglés. Cada compositor serà responsable del lliure ús dels textos utilitzats, i en tot cas, es respectaran els drets d’autoria recollits al Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, de Propietat Intel·lectual. En l’encapçalament de la partitura deurà figurar únicament el títol de l’obra i un pseudònim de l’autor o autora.

3- Premi

a. S’estableix com a premi:

    • Una dotació econòmica per la quantitat de 300 €.

    • L'estrena de l’obra guanyadora.

    • A més, es tractarà de promocionar l’obra guanyadora que afegirà, en la portada i l’encapçalament o al peu de cada pàgina de la partitura definitiva, el següent subtítol: “Obra guanyadora del II Concurs de Composició Coral Cor Universitari Sant Yago”.

4- Forma i termini de presentació de l’obra

a. Cada compositor o compositora podrà presentar un nombre il·limitat d’obres inèdites i no interpretades mai en públic. Les enviarà, en grafia clara i format PDF, per correu electrònic, a l’adreça electrònica concurso@corosantyago.org, des d’una adreça de correu electrònic creada ex profeso per a l’ocasió en qualsevol dels serveis gratuïts actuals: gmail, hotmail, yahoo, etc. En la seua creació, l’autor haurà d’emplenar les dades personals sense fer constar el seu nom real en cap apartat. A més, l’encapçalament de l’adreça de correu electrònic serà “concurso_corosantyago_pseudonim@...”, assegurant-se que aquest pseudònim coincidisca amb l’indicat en l’encapçalament de la partitura. Aquest procediment obeeix a la salvaguarda de la imparcialitat i transparència necessàries. Qualsevol incompliment d’aquesta condició que facilite la possible identificació de l’autoria de les obres suposarà la desqualificació del concurs.

Tot concursant haurà d’enviar una única obra en cada correu electrònic, amb la possibilitat d’enviar tants correus com obres desitgen presentar.

L’organització respondrà als correus electrònics rebuts, amb la confirmació de la correcta recepció de les obres en un termini màxim de 48 hores.


b. El termini d’entrega de les obres presentades finalitzarà el 31 d’agost de 2020 a les 23:59h. hora espanyola (UTC+2).

5- Jurat i veredicte

a. Una comissió de valoració, formada per persones vinculades a l’àmbit coral valencià, realitzarà una selecció d’un màxim de 10 obres. Aquest grup d’obres finalistes seran presentades a la plantilla actual del Cor Universitari Sant Yago, que en el seu conjunt, i assessorada per la comissió de valoració, elegirà l’obra guanyadora. De forma extraordinària, es podrà concedir un reconeixement de menció honorífica, sense dotació econòmica, a l’obra o obres que es considerara oportú. Les decisions seran inapel·lables.


b. El resultat del concurs es donarà a conéixer, primerament, al compositor premiat, mitjançant un correu electrònic al compte des del qual haguera remés la seua obra. Aquesta comunicació es realitzarà entre l’1 i el 15 d’octubre de 2020. Una vegada que el compositor s’assabente del veredicte, comunicarà les seues dades personals a l'organització en un termini no superior a un mes. Si passat aquest termini l’organització no haguera rebut la informació sol·licitada, el compositor perdrà tots els drets relatius al premi, pel que el concurs quedaria desert.

Una vegada que l’organització conega la identitat de la persona guanyadora, s’anunciarà el resultat del concurs en el web www.corosantyago.org i en les xarxes socials del Cor Universitari Sant Yago.

En cas que el jurat considere que cap de les obres presentades mereix ser guardonada, el concurs quedarà desert.

6- Obres premiades. Interpretació i drets d’explotació

a. El compositor o la compositora de l’obra guanyadora i, en cas d’haver-hi, de la menció honorífica, autoritzen el Cor Universitari Sant Yago a interpretar l’obra premiada, així com a la difusió de la mateixa en internet.

b. El compositor o la compositora de l’obra guanyadora cedeix amb caràcter exclusiu i universal al Cor Universitari Sant Yago els drets d’explotació (reproducció, distribució, comunicació al públic, transformació i posada a disposició) de dites obres amb l’objectiu de realitzar una edició recopilatòria d’obres guanyadores i mencions honorífiques d’altres edicions. A partir de l’1 de gener de 2027, el compositor o la compositora recuperarà automàticament els drets cedits al Cor Universitari Sant Yago, moment en què podrà encomanar l’edició de l’obra a terceres editorials interessades

c. En cas d’obtenir la menció honorífica, el compositor o la compositora cedeix el dret d’explotació per a les mateixes finalitats recollides a l’article 6.b, però sense caràcter exclusiu, d’aquesta manera podrà encomanar l’edició de l’obra a terceres editorials interessades en qualsevol moment.

7- Obres no premiades

a. La documentació de les obres presentades al concurs que no hagen estat premiades, serà eliminada i destruïda per l'Organització en un termini màxim d’1 mes des de la publicació del veredicte.

8- Acceptació de les bases

a. La participació en aquest concurs implica la plena acceptació d’aquestes bases sense cap mena de reserves, així com de totes les resolucions que l’organització adopte.

b. En tot allò no previst en aquestes bases, l’Organització estarà facultada per resoldre els dubtes que es presenten i prendre els acords necessaris per al correcte transcurs del concurs.

9- Consultes

a. Les consultes sobre aquestes bases podran enviar-se a l’adreça de correu electrònic concurso@corosantyago.org.

Col.laboren: